Nyhedsarkiv for Hornslet Vandværk

Ældre nyheder

Den 17. juli 2023 blev Hornslet Vandværk ramt af enterokokforurening

Forbrugerne blev løbende orienteret bl.a. via vandværkets hjemmeside. Den information, der blev lagt på hjemmesiden, findes ved at klikke HER .

Referat og årsrapport fra ordinær generalforsamling (oprettet 27. april 2023)

Årsrapporten, der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2023, indeholder ledelsesberetning og regnskab for 2022, budget for 2023 samt takstblad for 2023.

Årsrapporten samt referat fra generalforsamlingen findes ved at klikke HER .

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (oprettet 3. marts 2023; først annonceret i Adresseavisen den 1. marts 2023)

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19,30

afholdes ordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2022 samt budget for 2023 til godkendelse
 4. Orientering om takster for 2023
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Christensen, Kurt Jensen, Tom B. Rasmussen, Søren Ø. Jensen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen på mail: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos formand Steen Christensen, Hornslet, eller sekretær Søren Ø. Jensen, Karlby, mob. 21 21 20 22.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Tilmelding er mht. bespisning senest 17. marts 2023 til Søren Ø. Jensen på mob. 21 21 20 22 - eller email: info@hornsletvand.dk

Forureningsproblem i Karlby og Skørring

Oprindelig meddelelse lagt ud søndag formiddag d. 29. januar 2023:

Søndag morgen d. 29. januar 2023 er der konstateret forhøjet kimtal på en adresse i Karlby og en adresse i Skørring. Det anbefales derfor kraftigt, at alle forbrugere i Karlby og Skørring (tilknyttet Karlby Vandværk) koger vandet inden det bruges. Anbefalingen gælder ind til anden oplysning udsendes.

Vi er gået i gang med at undersøge, hvor udbredt problemet med forhøjet kim er i Karlby og Skørring og hvad kilden til problemet er. Der vil løbende blive givet nye oplysninger her på hjemmesiden.

Opdatering søndag d. 29. januar kl. 14:

Vores vandværkspasser, Kåre Vernersen, har brugt en stor del af søndag på at lave kontrolmåling af vandkvaliteten hos forskellige forbrugere i Karlby og Skørring. Kontrollen er lavet med vandværkets transportable måleudstyr, som giver en god indikation på, om der er forurening med bakterie-kim eller ej. Kåre har ikke fundet tegn på forurening andre steder end på de to ovennævnte adresser. De to adresser er orienteret direkte om problemet! Men vi anbefaler forsat, at alle forbrugere i Karlby og Skørring koger vandet (tilføjet mandag).

Opdatering mandag d. 30 januar kl 10:

Der skylles hårdt på ledningsnettet i Karlby og Skørring. Vandet kan derfor godt være lidt misfarvet de kommende dage.

Skole, Børnehus og Ådalshallen er fra morgenstunden informeret om problemet. Det er Syddjurs Kommune også.

Opdatering mandag d. 30. januar 2023 kl. 11:30:

Syddjurs Kommune har nu været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Beskeden her fra er, at man på grundlag af vandværkets oplysninger ikke finder grundlag for kogeanbefaling til forbrugerne i Karlby og Skørring.

Man vurderer, at det forhøjede indhold af kim formentlig skyldes arbejdet med og tilslutningen af den nye forsyningsledning mellem Hornslet og Karlby Vandværker. Vandværket vil her tilføje, at vi har gjort os al mulig umage med hensyn til at desinficere den ny ledning inden den blev tilsluttet, og forsyningen herfra indeholder ikke kim.

Forbrugerne opfordres til, at lade vandet løbe / skylle deres vandinstallationer igennem, da dette kan være med til hurtigere at afhjælpe situationen og bringe forsyningen tilbage til normal drift.

Vi vil fortsat følge op med prøvetagning og analyser foretaget af godkendt laboratorium, og vi vil holde Syddjurs Kommune orienteret.

Forbrugerne vil løbende blive orienteret via denne hjemmeside.

Opdatering fredag d. 3. februar kl. 10.15:

Vi har siden mandag arbejdet ihærdigt på at rense ledningsnettene i Karlby og Skørring for kim. Det er gået den rigtige vej med faldende kimtal. Eurofins Miljølaboratorium vil i dag, fredag, udtage og analysere nye vandprøver forskellige steder i landsbyerne. Resultaterne heraf vil foreligge i løbet af mandag. Vi håber og forventer, at de vil vise, at problemet med kim i ledningsnettet er løst.

Opdatering tirsdag d. 7. februar kl. 9.35:

I fredags udtog Eurofins Miljølaboratorium nye vandprøver 9 forskellige steder i Karlby og Skørring. Analyseresultaterne foreligger nu for 8 af adresserne. Disse 8 prøver indeholder ingen eller meget få kim (mellem 0 og 4; hvor max. grænseværdien er 200).

Opdatering tirsdag d. 7. februar kl. 13:

Efter de seneste analyseresultater for kimtal har Syddjurs Kommune givet besked om, at "der igen er normal drift i Karlby og Skørring og at vandet kan benyttes alle steder".

Så forsynes Karlby og Skørring fra Hornslet (oprettet 22. december 2022)

En god nyhed før julen:

I løbet af efteråret og frem til december er der lagt en vandforsyningsledning fra Hornslet til Karlby og der er sat ny pumper op, der pumper vandet videre ud til forbrugerne i Karlby og Skørring. Anlægget er desinficeret og sat i drift, så Karlby og Skørring nu og i fremtiden forsynes med helt rent vand fra Hornslet Vandværk.

Karlby Vandværk's maskiner, filtre og beholdere er fjernet, så vandværket eksisterer ikke mere. Dvs. bygningen står der endnu. Den huser nu de ny pumper omtalt overnfor.

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 27. oktober 2022 (oprettet 24. november 2022)

Referatet er tilgængeligt HER

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 7. september 2022 (oprettet 19. september 2022)

Referatet er tilgængeligt HER

Ny transmissionsledning fra Hornslet til Karlby og nyt udpumpningsanlæg i Karlby (oprettet 17. juli 2022)

I perioden fra august til november 2022 lægges en ny transmissionsledning fra Hornslet til Karlby og der opsættes nyt udpumpningsanlæg på Karlby Vandværk. Herefter nedlægges eksisterende vandbehandlingsanlæg og rentvandstank på Karlby Vandværk, hvor efter Karlby og Skørring vil blive forsynet med vand fra Hornslet Vandværk. Ledningsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM, mens arbejdet på Karlby Vandværk udføres af blandt andet Vand og Teknik og Bjørnkilde El.

Ledningsarbejde på Birkevej, Rosenholmvej og Stadionvej (oprettet 1. juli 2022)

I perioden fra slutningen af maj til ind i september 2022 udskiftes vandledningen på en del af Birkevej (fra Rosenholmvej til Egevej) og Stadionvej (fra Rosenholmvej til Kvædevej). For at mindske generne lægges ledningen ved styret underboring. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM.

Undersøgelsesboring er blevet udført (oprettet 11. april 2022)

Brøndborefirmaet A. Højfledt har udført en 70 m dyb undersøgelsesboring for Hornslet og Rønde vandværker. Man er nu i gang med at undersøge både grundvandets kvalitet i boringen samt hvor meget vand der oppumpes fra boringen. Hvis kvalitet og ydelse er god, er det planen, at der skal laves flere boringer til forsyning af et nyt vandværk, som skal danne grundlaget for fremtidens vandforsyning til området omkring og mellem Hornslet og Rønde.

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2022 (oprettet 23. marts 2022)

Der var fremmødt 19 forbrugere, hvoraf 17 var stemmeberettigede.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for 2021, regnskabet for 2021, og budgettet enstemmigt godkendt.

Følgende forslag stillet af bestyrelsen blev også enstemmigt og endeligt godkendt:

 

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På opfordring af Lea Nielsen, Hornslet, lovede bestyrelsen, at man sammen med Rønde Vandværk i forbindelse med projekteringen af nyt vandværk vil undersøge muligheden for samt fordele og ulemper ved at afkalke vandet inden det sendes ud til forbrugerne.

Genvalgt til bestyrelsen blev Lars Hjortshøj Jacobsen, Hornslet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Lyngby Larsen, Karlby, og Thomas Nielsen, Hornslet. Den nye bestyrelse finder du HER

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Dorte Bitsch og Jens Dyrberg Nielsen, begge Hornslet.

Årsrapport kan rekvireres ved at sende emai til: formand@hornsletvand.dk

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2022 (oprettet 23. marts 2022)

Der var fremmødt 19 forbrugere, hvoraf 17 var stemmeberettigede.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for 2021, regnskabet for 2021, og budgettet enstemmigt godkendt.

Følgende forslag stillet af bestyrelsen blev også enstemmigt og endeligt godkendt:

 

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På opfordring af Lea Nielsen, Hornslet, lovede bestyrelsen, at man sammen med Rønde Vandværk i forbindelse med projekteringen af nyt vandværk vil undersøge muligheden for samt fordele og ulemper ved at afkalke vandet inden det sendes ud til forbrugerne.

Genvalgt til bestyrelsen blev Lars Hjortshøj Jacobsen, Hornslet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Lyngby Larsen, Karlby, og Thomas Nielsen, Hornslet. Den nye bestyrelse finder du HER

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Dorte Bitsch og Jens Dyrberg Nielsen, begge Hornslet.

Årsrapport kan rekvireres ved at sende emai til: formand@hornsletvand.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (oprettet 8. marts 2022; først annonceret i Adresseavisen den 2. marts 2022)

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19,30

afholdes ordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2021 samt budget for 2022 til godkendelse
 4. Orientering om takster for 2022
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Oprettelse af produktionsselskab i forening med Rønde Vandværk jf. første ekstraordinær generalforsamling den 24.02.2022
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Søren Kynde, Lars Hjortshøj Jacobsen, Ole Andreasen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen, Skovvej 17, 8543 Hornslet eller email: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos kasserer Ole Andreasen, Tjørnevej 6, 8543 Hornslet – tlf 23 44 50 48.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Tilmelding er mht. bespisning senest 17. marts 2022 til kassereren på Tlf. 23 44 50 48 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Beslutning på ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev det enstemmigt besluttet:

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På grund af fremmødet må den endelige beslutning træffes på den årlige generalforsamling, som afholdes 22. marts 2022.

Aftale indgået med Sophie-Amaliegård Skov (17. februar 2022)
Hornslet Vandværk og Rønde Vandværk har indgået aftale med Sophie-Amaliegård Skov omkring vilkår og erstatninger for etablering af først en undersøgelsesboring og senere to kildepladser i skoven.

Undersøgelsesboringen skal vise, om den nordlige del af skoven er et godt sted at indvinde rigeligt og rent vand. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil Sophie-Amaliegård Skov blive det område, hvorfra grundvand i fremtiden skal indvindes til vandforsyning af Hornslet, Rønde og omkringliggende områder af Syddjurs Kommune.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling (oprettet 5. februar 2022)

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,30

afholdes ekstraordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

 1. Beslutning om oprettelse af produktionsselskab i forening med Rønde Vandværk
 2. Eventuelt

Tilmelding senest 21.02.22 til kassereren: tlf.nr. 23 44 50 48 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Succesfuldt forsøg med ny metode til desinficering af vandledninger (11. januar 2022)
Hornslet Vandværk har i samarbejde med Grenå-firmaet Food Diagnostics gennemført forsøg med en ny metode til desinficering af vandledninger.
Forsøget viste, at den ny metode er mere effektiv og mere vandbesparende end den desinficeringsmetode, som vandværket hidtil brugt.

Måleraflæsning første uge af januar 2022 (opdateret 11. januar 2022)
Den første uge af januar 2022 kører Hornslet Vandværk rundt i hele forsyningsområdet og aflæser de elektroniske vandure, som findes hos (næsten) alle vores forbrugere.
Aflæsningerne vil danne grundlag for den vandregning, som udsendes i løbet af februar 2022.

Aflæsningen er afsluttet.

Ekstraordinær generalforsamling
Er afholdt torsdag den 17. juni 2021 kl. 19.30 i Hornslet Hallens mødelokale.
På Generalforsamlingen blev det enstemmigt og endeligt besluttet, at Hornslet Vandværk udtræder af Vandsektorloven ved udgangen af 2022.

Karlby og Skørring er nu medlem af Hornslet Vandværk.
Fra 1. januar 2021 er Karlby og Skørring Vandværker sammenlagt med Hornslet Vandværk. Det betyder, at de tidligere medlemmer af Karlby og Skørring Vandværker nu er medlemmer af Hornslet Vandværk på lige fod med alle hidtidige medlemmer. Alle takster og regler er de samme for samtlige medlemmer af Hornslet Vandværk, nye såvel som gamle. Indenfor 1-2 år vil der blive lagt en ny forsyningsledning til Karlby og vandværket i Karlby vil blive nedlagt. Herefter vil alle medlemmer blive forsynet med vand fra vandværket i Hornslet.