Priser

De priser, som vandværket tager for vand og for tilsutning til vandforsyningen, er fastsat i takstbladet, som vedtages af bestyrelsen og godkendes af Syddjurs Kommune.

Vandværkets pris for vand udgør kun en mindre del af det, som forbrugeren samlet set betaler for brug af vand. Afgifter til Staten og afgifter til Syddjurs Spildevand er tilsammen ca. 10 gange større end Vandværkets pris. Det er der vist et eksempel på HER

Det kan derfor betale sig at spare vand. Du finder eksempler på spareråd HER

Takstblad

Type text here

Takstbladet fastsætter prisen for vand, for tilslutning til vandforsyningen m.m.
Du kan hente det aktuelle takstblad ved at klikke nedenfor.

Takstblad for 2020 kan downloades som PDF-fil HER
Takstblad for 2021 kan downloades som PDF-fil HER

Kommentarer til takstbladet for 2021
Ved sammenligning med takstbladet for 2020 bemærkes følgende mht. takstbladet for 2021.

Det årlige faste bidrag stiger fra 350 kr. til 500 kr. per boligenhed (ekskl. moms).

Det variable bidrag vil stige fra 6,00 kr/m3 til 6,25 kr/m3 (ekskl. moms).

Den årlige målerafgift stiger fra 100 kr. til 135 kr. per måler (ekskl. moms).

Stigningerne skyldes primært, at fra og med 2021 kan en betydelig del af driftsomkostningerne ikke længere dækkes ved tæring på tidligere års opsparing/overdækning.

Forsynings- og stikledningsbirag blev hævet ekstraordinært i efteråret 2021 på gund af kraftige prisstigninger på materialer og arbejder udført af entreprenører, smede o.lign.

Øvrige bidrag eller gebyrer er enten uforandrede eller stiger jf. pristalsudviklingen.