Information

Vedtægter for Hornslet Vandværk

En PDF-fil med vandværkets vedtægter kan downloades HER

Om medlemmer gælder:

Enhver, der har tinglyst adkomst til fast ejendom i forsyningsområdet, kan blive medlem af selskabet. Det være sig en privatperson, en forening, eller lignende. En lejer eller en andelshaver har ikke tinglyst adkomst til ejendom og kan derfor ikke være medlem.

For ejendomme, der er opdelt i ejerlejligheder, er det ejeren af de enkelte ejerlejligheder, der er medlem, med mindre andet er tinglyst på ejendommen.

På generalforsamling gælder:

Stemmeretten følger ejendommen. Det vil sige én ejendom, én stemme, uanset hvor mange der har tinglyst adkomst til ejendommen.

Hvis et medlem er et selskab eller en forening, så er det bestyrelsen i selskabet eller foreningen, der kan møde op og stemme på generalforsamlingen.

Hvert medlem har én stemme, uanset vedkommende ejer flere ejendomme.

Ovenstående er bekræftet fredag den. 4 april 2022 af Camilla Falk, jurist ved foreningen kaldet Danske Vandværker.

Regulativ

Alle vandforsyninger, der leverer vand til mere end 10 husstande, skal udarbejde et regulativ.

Et regulativ fastlægger en række praktiske forhold og forpligtelser mellem vandforsyningen og forbrugerne, bl.a. retten til forsyning med vand og måling af vandforbruget.

Hornslet Vandværk er underlagt "Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune".

Fællesregulativ for vandværker i Syddjurs Kommune kan downloades HER

Generalforsamling og Årsrapport med regnskab

Hvert år afholdes ordinær generalforsamling i marts måned. Dagsorden og stemmeret er som beskrevet i vedtægterne ovenfor.

På generalforsamlingen fremlægges Årsrapporten, som bl.a. indeholder ledelsesberetning og regnskab for det forgangne regnskabsår samt budget for indeværende regnskabsår. Regnskab og budget skal godkendes af generalforsamlingen.

Årsrapporter samt referat fra generalforsamlinger findes ved at klikke HER

Retningslinier ved byggeri

Følgende gælder i forbindelse med byggeri, som skal tilsluttes Hornslet Vandværks ledningsnet:

Byggevand kan leveres til grunden ved betaling efter målt forbrug (se vores takstblad), idet vandværket installerer målerbrønd og måler. Ved ejendomme med flere boligenheder vil målerbrønd og måler kun være installeret midlertidigt, og der skal derfor betales kostpris for opsætning og nedtagning.

Under hele byggeriet SKAL der være monteret TBS-kontraventil på byggevandet.

Alle nye vandledninger i jorden, også på privat grund, skal svejses sammen. Jordledningen SKAL svejses sammen med stophanen, og der må ikke forekomme andet end svejste samlinger mellem stophanen og installationen i huset. Arbejdet skal udføres af firma eller smed med gyldigt svejsecertifikat og VVS autorisation, som skal dokumenteres på vandværkets forlangende.

Alle ledninger SKAL efter endt arbejde synes af vandværket, inden de dækkes til.

Vandur udleveres af vandværket og er vandværkets ejendom. Vanduret skal installeres i overensstemmelse med bygningsreglementet.

Der SKAL være monteret kontraventil på den færdige installation som anvist af vandværket, og kontraventilen skal være kontrollerbar.

Der skal være monteret kuglehaner omkring vanduret, så det let kan udskiftes.

Klageregel

Forbrugere kan indbringe klager vedrørende tvister med vandforsyningen for:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk

Denne klageadgang er fastsat i forbrugerklagelovens kapitel 5 om mediation. Dette koster 100 kr., som ikke tilbagebetales.

Er der ikke fundet en mindelig løsning ved mediation, kan der klages til Forbrugerklagenævnet. Dette koster 400 kr. Beløbet tilbagebetales, hvis klageren får medhold.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan fastsætte beløbsmæssige over- og undergrænser m.v. for størrelsen på det omtvistede beløb, som betingelse for indbringelse af klager.

Læs nærmere herom på www.forbrug.dk 

Persondatapolitik

Persondatapolitik - GDPR (General Data Protection Regulation)

Hornslet Vandværk indhenter persondata ved brug af vores kontakt- og flytteformular.

Persondata, der indsamles:
Navn
Adresse
Telefonnummer
Emailadresse


Generelt gemmer vi ikke persondata, med mindre vi har brug for dem og kun så længe, de er nødvendige for os.
Vi samarbejder med en række virksomheder, som opbevarer og behandler data. Virksomhederne behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke bruge dem til egne formål.

Vi samarbejder kun med databehandlere i EU eller i lande, der kan give dine oplysninger en tilstrækkelig beskyttelse.

Hornslet Vandværks website hostes af mono.site. Mono.sites persondatapolitik kan ses her:
https://www.mono.site/cookie-og-privatlivspolitik

Vi bruger eksterne leverandører til visse funktioner på vores hjemmeside. Når du bruger disse funktioner, er det deres persondatapolitik, der gælder.

Som besøgende på vores hjemmeside har du ret til at få oplyst, hvilke persondata vi opbevarer.
Hvis du mener, at informationerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet.

Du har ret til at få slettet dine persondata, hvis de ikke længere er nødvendige til det formål, som vi skulle bruge dem til.

Desuden har du ret til at få udleveret de data, som vi opbevarer, i digital form.

 

Kontakt os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os vedr. dette på: info@hornsletvand.dk

Hvis du vil klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet på: dt@datatilsynet.dk


Hornslet Vandværk lever op til reglerne i persondataloven og EU’s General Data Protection Regulation.

Hornslet Vandværks generelle persondatapolitik kan downloades HER

Dataansvarlig:
Hornslet Vandværk
c/o Søren Ø. Jensen
Nørreled 4, Karlby
8543 Hornslet
E-mail: info@hornsletvand.dk

----

Cookies

Vores hjemmeside anvender en række cookies for optimal brugeroplevelse.

En cookie er en lille fil, som lægges på din computer eller andet it-udstyr. Den gør det muligt at genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner, der besøges med din browser.

Vores cookies indsamler ikke persondata og giver ikke adgang til din computer.

 

Vi bruger interne tekniske cookies, der sikrer at hjemmesiden fungerer korrekt.

Vi bruger tredjeparts cookies fra Google Analytics til statistik.

Google Analytics sætter derudover cookies og skjulte sporingskoder for at indsamle ikke-personlige identificerende informationer omkring dine online aktiviteter, for derved at kunne tilbyde annonceringer, som er relevante for dig.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Afvisning af cookies generelt:

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Men hvis du gør det, vil der være funktioner og services, der ikke virker, fordi de forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan læse mere om cookies og dine muligheder for at afvise dem her:

http://www.youronlinechoices.com/den