Driftstatus

Hornslet m. erhvervsområde:
Driften er normal...

Tendrup boligområde:
Driften er normal...

Karlby og Skørring:
Der kan i perioder være problemer med trykket. Det skyldes, at der i øjeblikket mangler ordentlig styring på udpumpningen. Problemet er under udbedring.

Aktuelt

Undersøgelsesboring er blevet udført (oprettet 11. april 2022)

Brøndborefirmaet A. Højfledt har udført en 70 m dyb undersøgelsesboring for Hornslet og Rønde vandværker. Man er nu i gang med at undersøge både grundvandets kvalitet i boringen samt hvor meget vand der oppumpes fra boringen. Hvis kvalitet og ydelse er god, er det planen, at der skal laves flere boringer til forsyning af et nyt vandværk, som skal danne grundlaget for fremtidens vandforsyning til området omkring og mellem Hornslet og Rønde.

Ordinær generalforsamling afholdt den 22. marts 2022 (oprettet 23. marts 2022)

Der var fremmødt 19 forbrugere, hvoraf 17 var stemmeberettigede.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for 2021, regnskabet for 2021, og budgettet enstemmigt godkendt.

Følgende forslag stillet af bestyrelsen blev også enstemmigt og endeligt godkendt:

 

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På opfordring af Lea Nielsen, Hornslet, lovede bestyrelsen, at man sammen med Rønde Vandværk i forbindelse med projekteringen af nyt vandværk vil undersøge muligheden for samt fordele og ulemper ved at afkalke vandet inden det sendes ud til forbrugerne.

Genvalgt til bestyrelsen blev Lars Hjortshøj Jacobsen, Hornslet. Nyvalgt til bestyrelsen blev Martin Lyngby Larsen, Karlby, og Thomas Nielsen, Hornslet. Den nye bestyrelse finder du HER

Som suppleanter til bestyrelsen blev valgt Dorte Bitsch og Jens Dyrberg Nielsen, begge Hornslet.

Årsrapport kan rekvireres ved at sende emai til: formand@hornsletvand.dk

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (oprettet 8. marts 2022; først annonceret i Adresseavisen den 2. marts 2022)

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19,30

afholdes ordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2021 samt budget for 2022 til godkendelse
 4. Orientering om takster for 2022
 5. Behandling af indkomne forslag
  1. Oprettelse af produktionsselskab i forening med Rønde Vandværk jf. første ekstraordinær generalforsamling den 24.02.2022
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Søren Kynde, Lars Hjortshøj Jacobsen, Ole Andreasen
 7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen, Skovvej 17, 8543 Hornslet eller email: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos kasserer Ole Andreasen, Tjørnevej 6, 8543 Hornslet – tlf 23 44 50 48.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Tilmelding er mht. bespisning senest 17. marts 2022 til kassereren på Tlf. 23 44 50 48 eller email: kasserer@hornsletvand.dk

Beslutning på ekstraordinær generalforsamling

Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19,30 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling. På generalforsamlingen blev det enstemmigt besluttet:

Hornslet Vandværk opretter sammen med Rønde Vandværk selskabet Kaløvig Vand A.m.b.a., som har til opgave at forundersøge og realisere bygningen af nyt vandværk med kildepladser. Når vandværket står færdigt, skal det producere og distribuere alt drikkevand til Hornslet og Rønde Vandværker m.fl. Hornslet og Rønde Vandværker fortsætter som selvstændige selskaber, der distribuerer vandet til forbrugerne inden for deres respektive forsyningsområder.      

På grund af fremmødet må den endelige beslutning træffes på den årlige generalforsamling, som afholdes 22. marts 2022.

Aftale indgået med Sophie-Amaliegård Skov (17. februar 2022)
Hornslet Vandværk og Rønde Vandværk har indgået aftale med Sophie-Amaliegård Skov omkring vilkår og erstatninger for etablering af først en undersøgelsesboring og senere to kildepladser i skoven.

Undersøgelsesboringen skal vise, om den nordlige del af skoven er et godt sted at indvinde rigeligt og rent vand. Hvis det viser sig at være tilfældet, vil Sophie-Amaliegård Skov blive det område, hvorfra grundvand i fremtiden skal indvindes til vandforsyning af Hornslet, Rønde og omkringliggende områder af Syddjurs Kommune.

Tidligere "Nyheder" kan findes i arkivet HER