Driftstatus

Hornslet m. erhvervsområde:
Driften er normal...

Tendrup boligområde:
Driften er normal...

Karlby og Skørring:

Driften er normal...

Aktuelt

Referat og årsrapport fra ordinær generalforsamling (oprettet 27. april 2023)

Årsrapporten, der blev præsenteret på den ordinære generalforsamling afholdt den 23. marts 2023, indeholder ledelsesberetning og regnskab for 2022, budget for 2023 samt takstblad for 2023.

Årsrapporten samt referat fra generalforsamlingen findes ved at klikke HER .

Indkaldelse til ordinær generalforsamling (oprettet 3. marts 2023; først annonceret i Adresseavisen den 1. marts 2023)

Torsdag den 23. marts 2023 kl. 19,30

afholdes ordinær generalforsamling i Hornslet-Hallens mødelokale med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport for 2022 samt budget for 2023 til godkendelse
  4. Orientering om takster for 2023
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Steen Christensen, Kurt Jensen, Tom B. Rasmussen, Søren Ø. Jensen
  7. Valg af suppleanter til bestyrelsen
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilstilles formanden Steen Christensen på mail: formand@hornsletvand.dk senest 8 dage før generalforsamlingen.

Årsrapport kan rekvireres hos formand Steen Christensen, Hornslet, eller sekretær Søren Ø. Jensen, Karlby, mob. 21 21 20 22.

Efter generalforsamlingen serveres et let traktement.

Tilmelding er mht. bespisning senest 17. marts 2023 til Søren Ø. Jensen på mob. 21 21 20 22 - eller email: info@hornsletvand.dk

Forureningsproblem i Karlby og Skørring

Oprindelig meddelelse lagt ud søndag formiddag d. 29. januar 2023:

Søndag morgen d. 29. januar 2023 er der konstateret forhøjet kimtal på en adresse i Karlby og en adresse i Skørring. Det anbefales derfor kraftigt, at alle forbrugere i Karlby og Skørring (tilknyttet Karlby Vandværk) koger vandet inden det bruges. Anbefalingen gælder ind til anden oplysning udsendes.

Vi er gået i gang med at undersøge, hvor udbredt problemet med forhøjet kim er i Karlby og Skørring og hvad kilden til problemet er. Der vil løbende blive givet nye oplysninger her på hjemmesiden.

Opdatering søndag d. 29. januar kl. 14:

Vores vandværkspasser, Kåre Vernersen, har brugt en stor del af søndag på at lave kontrolmåling af vandkvaliteten hos forskellige forbrugere i Karlby og Skørring. Kontrollen er lavet med vandværkets transportable måleudstyr, som giver en god indikation på, om der er forurening med bakterie-kim eller ej. Kåre har ikke fundet tegn på forurening andre steder end på de to ovennævnte adresser. De to adresser er orienteret direkte om problemet! Men vi anbefaler forsat, at alle forbrugere i Karlby og Skørring koger vandet (tilføjet mandag).

Opdatering mandag d. 30 januar kl 10:

Der skylles hårdt på ledningsnettet i Karlby og Skørring. Vandet kan derfor godt være lidt misfarvet de kommende dage.

Skole, Børnehus og Ådalshallen er fra morgenstunden informeret om problemet. Det er Syddjurs Kommune også.

Opdatering mandag d. 30. januar 2023 kl. 11:30:

Syddjurs Kommune har nu været i kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Beskeden her fra er, at man på grundlag af vandværkets oplysninger ikke finder grundlag for kogeanbefaling til forbrugerne i Karlby og Skørring.

Man vurderer, at det forhøjede indhold af kim formentlig skyldes arbejdet med og tilslutningen af den nye forsyningsledning mellem Hornslet og Karlby Vandværker. Vandværket vil her tilføje, at vi har gjort os al mulig umage med hensyn til at desinficere den ny ledning inden den blev tilsluttet, og forsyningen herfra indeholder ikke kim.

Forbrugerne opfordres til, at lade vandet løbe / skylle deres vandinstallationer igennem, da dette kan være med til hurtigere at afhjælpe situationen og bringe forsyningen tilbage til normal drift.

Vi vil fortsat følge op med prøvetagning og analyser foretaget af godkendt laboratorium, og vi vil holde Syddjurs Kommune orienteret.

Forbrugerne vil løbende blive orienteret via denne hjemmeside.

Opdatering fredag d. 3. februar kl. 10.15:

Vi har siden mandag arbejdet ihærdigt på at rense ledningsnettene i Karlby og Skørring for kim. Det er gået den rigtige vej med faldende kimtal. Eurofins Miljølaboratorium vil i dag, fredag, udtage og analysere nye vandprøver forskellige steder i landsbyerne. Resultaterne heraf vil foreligge i løbet af mandag. Vi håber og forventer, at de vil vise, at problemet med kim i ledningsnettet er løst.

Opdatering tirsdag d. 7. februar kl. 9.35:

I fredags udtog Eurofins Miljølaboratorium nye vandprøver 9 forskellige steder i Karlby og Skørring. Analyseresultaterne foreligger nu for 8 af adresserne. Disse 8 prøver indeholder ingen eller meget få kim (mellem 0 og 4; hvor max. grænseværdien er 200).

Opdatering tirsdag d. 7. februar kl. 13:

Efter de seneste analyseresultater for kimtal har Syddjurs Kommune givet besked om, at "der igen er normal drift i Karlby og Skørring og at vandet kan benyttes alle steder".

Så forsynes Karlby og Skørring fra Hornslet (oprettet 22. december 2022)

En god nyhed før julen:

I løbet af efteråret og frem til december er der lagt en vandforsyningsledning fra Hornslet til Karlby og der er sat ny pumper op, der pumper vandet videre ud til forbrugerne i Karlby og Skørring. Anlægget er desinficeret og sat i drift, så Karlby og Skørring nu og i fremtiden forsynes med helt rent vand fra Hornslet Vandværk.

Karlby Vandværk's maskiner, filtre og beholdere er fjernet, så vandværket eksisterer ikke mere. Dvs. bygningen står der endnu. Den huser nu de ny pumper omtalt overnfor.

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 27. oktober 2022 (oprettet 24. november 2022)

Referatet er tilgængeligt HER

Referat fra bestyrelsesmøde afholdt 7. september 2022 (oprettet 19. september 2022)

Referatet er tilgængeligt HER

Ny transmissionsledning fra Hornslet til Karlby og nyt udpumpningsanlæg i Karlby (oprettet 17. juli 2022)

I perioden fra august til november 2022 lægges en ny transmissionsledning fra Hornslet til Karlby og der opsættes nyt udpumpningsanlæg på Karlby Vandværk. Herefter nedlægges eksisterende vandbehandlingsanlæg og rentvandstank på Karlby Vandværk, hvor efter Karlby og Skørring vil blive forsynet med vand fra Hornslet Vandværk. Ledningsarbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM, mens arbejdet på Karlby Vandværk udføres af blandt andet Vand og Teknik og Bjørnkilde El.

Ledningsarbejde på Birkevej, Rosenholmvej og Stadionvej (oprettet 1. juli 2022)

I perioden fra slutningen af maj til ind i september 2022 udskiftes vandledningen på en del af Birkevej (fra Rosenholmvej til Egevej) og Stadionvej (fra Rosenholmvej til Kvædevej). For at mindske generne lægges ledningen ved styret underboring. Arbejdet udføres af entreprenørfirmaet VAM.

Undersøgelsesboring er blevet udført (oprettet 11. april 2022)

Brøndborefirmaet A. Højfledt har udført en 70 m dyb undersøgelsesboring for Hornslet og Rønde vandværker. Man er nu i gang med at undersøge både grundvandets kvalitet i boringen samt hvor meget vand der oppumpes fra boringen. Hvis kvalitet og ydelse er god, er det planen, at der skal laves flere boringer til forsyning af et nyt vandværk, som skal danne grundlaget for fremtidens vandforsyning til området omkring og mellem Hornslet og Rønde.

Tidligere "Nyheder" kan findes i arkivet HER